RFIDハンディーターミナル情報更新設定

RFID ハンディーターミナル情報更新設定について説明します。


RFID ハンディーターミナル情報更新の設定方法は、BT シリーズ ハンディーターミナル情報更新の設定方法と同じです。

それぞれ以下を参照ください。

項目 内容
情報更新設定画面の表示 情報更新設定画面の表示方法を説明します。
情報更新設定の変更 情報更新設定の変更方法を説明します。

results matching ""

    No results matching ""